Statut ALED

Extras

…………………………

Art. 5 – Asociația Legisman pentru Educație și Dezvoltare este persoană juridică română, de drept privat, nonprofit, independentă, apolitică, fără scop lucrativ. 

    Asociația Legisman pentru Educație și Dezvoltare se constituie și îsi desfașoară activitatea potrivit legislației române (Ordonanța Guvernului României nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, așa cum a fost modificată și completată) și în conformitate cu prevederile prezentului Statut.

MISIUNEA asociației este de a acţiona în interesul copiilor și tinerilor prin promovarea unui set de valori și principii, plecând de la mecanismele de reglare volitivă prin integrarea normelor de etică și comportamente pro sociale, care vor contribui la dezvoltarea unor abilități de viață, atitudini și valori pe care actualii copii și tineri, viitori adulți, le vor putea aplica în viața de zi cu zi.

Art. 6 – SCOPUL Asociației Legisman pentru Educație și Dezvoltare este de a răspunde următoarelor nevoi ale copiilor și tinerilor: nevoia de educație pentru gestionarea emoțiilor; nevoia de relaționare eficientă în contexte de viață cotidiană – familie, clasă, școală, grup de prieteni, comunitate; nevoia de a învăța gestionarea conflictelor în grupurile de apartenență și de a rezista la presiunea grupului; nevoia de a combate violența și fenomenul de hărțuire (bullying);  nevoia de pregătire pentru diferitele momente și praguri ale vieții.

Art. 7   Asociația Legisman pentru Educație și Dezvoltare nu are scop patrimonial.  Scopul său, așa cum a fost descris la Art. 6, urmând a fi atins prin următoarelor OBIECTIVE:

1.Consolidarea responsabilității și a interacțiunii sociale sănătoase în comunități variate: familie, școală, grup de prieteni, comunitate locală, alte contexte familiare.
2. Promovarea unei viziuni integrate asupra ființei umane, punând accent pe următoarele aspecte:
Dinamica bio-comportamentală – identitate, conștientizare, autocontrol, aptitudini, deprinderi/obiceiuri sănătoase, abilități de organizare și autogestionare.
Dinamica psiho-emoțională – dezvoltare personală, sentimente, emoții, impulsuri, autocunoaștere, autoacceptare și siguranță, încredere în sine, obiceiuri comportamentale.
Dinamica spirituală – dezvoltare intelectuală, dezvoltare morală – corectitudine, integrare, libertate și responsabilitate; respectul pentru viață, dezvoltare spirituală – relațiile persoanei cu sine, cu lucrurile, cu ceilalți; acceptarea propriei vocații.
Dinamica relațională – gestionarea relațiilor în cadrul familiei, a grupului de prieteni, în comunitate/societate, în alte categorii de relații.
3. Promovarea dezvoltării caracterului prin consolidarea responsabilității și interacțiunii sociale sănătoase. Ajutarea copiilor și tinerilor să înțeleagă stadiile de dezvoltare fizică, emoțională și intelectuală.
4.  Promovarea și formarea anumitor competențe generale:
Manifestarea unor atitudinini pozitive față de sine și față de mediul înconjurător.
Identificare unor norme de relaționare dezirabile în contexte de viață familiare.
Aplicarea unor atitudini și comportamente de relaționare în diferite medii/comunități.
5. Promovarea și susținerea valorii comunicării, a colaborării și a respectării regulilor.
6. Promovarea și susținerea valorilor și emoțiilor fundamentale, primele virtuți ce pot fi promovate în familie, precum și în spațiul școlii: generozitatea, ordinea, sinceritatea, ascultarea, cooperarea și responsabilitatea.
7. Promovarea respectării proprietății personale și a celorlalți, acceptarea diversității în grupurile de apartenență, recunoașterea și valorificarea propriilor talente.
8. Promovarea importanței exercitării drepturilor și asumarea de responsabilități.
9. Promovarea importanței manifestării inițiativei în rezolvarea unor probleme ale grupurilor din care fac parte și explorarea unor probleme ale comunității locale.
10. Crearea de resurse educaționale în vederea realizării scopului propus.

11. Sprijinirea copiilor și tinerilor în vederea învățării rezilienței și asumării alegerilor cu deplină maturitate, respectarea muncii proprii și a altora, posesiunile proprii și cele comune; înțelegerea importanței fair-play-ului și a efortului personal în atingerea onestă și reală a obiectivelor.

12. Încurajarea comunicării eficiente, manifestarea spiritului de cooperare, interacțiunea socială pozitivă, exersarea unor comportamente morale, dezvoltarea creativității.

13. Promovarea ideii că în orice proces de învățare, întreaga persoană umană devine în mod activ implicată: descoperă valori (folosindu-și inteligența), și le însușește (exersându-și sentimentele și voința), apoi le aplică în practică (prin integritatea acțiunilor sale).

14. Promovarea învățării în perspectivă constructivă, valorificând experiențele concrete ale copiilor și tinerilor și propunând situații specifice, experiențiale de învățare, asigurând astfel o învățare: personală, autentică, durabilă, bazată pe trăiri, sentimente și interpretări proprii ale experiențelor trăite.

15. Susținerea și promovarea sporturilor minții – Go, Șah etc – în rândul copiilor și tinerilor.

16.. Promovarea limbii române și a folosirii corecte a acesteia.

17. Promovarea comunicării şi cooperării între copii, părinţi, cadre didactice, membri ai comunităţii.

Art. 8 Modul de realizare a scopului propus și mijloacele necesare:

1. Conceperea, realizarea, promovarea şi desfăşurarea de proiecte de educație nonformală pentru dezvoltarea abilităților copiilor și tinerilor în domeniile: educație juridică, educație financiară şi investiții, comunicare (verbală şi nonverbală), planificarea, replanificarea şi dezvoltarea carierei, coaching, creativitate şi inventivitate, dezvoltarea inteligenței, managementul timpului, motivarea personală şi motivarea angajaților, negociere şi vânzări, branding şi marketing, persuasiune, vorbit în public (public speaking) şi training, dezvoltarea relațiilor interumane şi toate domeniile care țin de dezvoltarea personală şi profesională şi educație nonformală.

2. Sprijinirea materială şi socială a tinerilor şi copiilor identificați ca fiind talentați în anumite domenii de activitate, în vederea dezvoltării capacității acestora de a obține performanțe în domeniile lor.

3. Susţinerea şi îmbunătăţirea actului educaţional desfăşurat în instituţiile şcolare.

4. Acordarea de consultanță și consiliere persoanelor interesate, în domeniile respectării drepturilor omului, dezvoltării conștiinței civice precum și în alte domenii de interes general ce privesc viața în comunitate.

5. Editarea de broșuri, pliante, cărți.

6. Organizarea oricărui tip de acțiuni care pot schimba percepția și atitudinea copiilor, a elevilor și a întregii populații față de școală, educație, cultură.

7. Organizarea de expoziții de carte, lansări de carte, simpozioane pe tema cărții.

8. Inițierea de proiecte pentru dotarea cu fond de carte a bibliotecilor școlare.

9. Schimbul de informaţii în domeniul educaţional, cultural-artistic cu organizaţii similare din ţară şi străinătate.

10. Organizarea de simpozioane, colocvii, dezbateri, conferinţe, cursuri, acţiuni cu teme similare scopului asociatiei şi participarea la acţiuni organizate de către asociaţii similare, atât din tară, cât şi din străinătate.

11. Asigurarea unui mediu educaţional necesar unui învăţământ performant prin legătura permanentă cu managerii şcolilor/grădiniţelor/liceelor, administraţiilor locale şi ai altor instituţii.

12. Sprijinirea iniţiativelor şi proiectelor părinţilor şi ai altor membri ai familiei în vederea valorificării potenţialului creativ al acestora ca exemple de bune practici pentru tânăra generaţie.

13. Conlucrarea cu organismele nonguvernamentale, inclusiv cu comisiile de ocrotire şi autoritate tutelară în vederea respectării drepturilor copiilor.

14. Inițierea de proiecte pentru ajutorarea copiilor din medii defavorizate prin acces la informație, educație și cultură.

15. Promovarea în țară și în străinatate a realizărilor asociației.

16. Construirea unei biblioteci cu scopul de a încuraja dragostea pentru lectură în rândul copiilor și tinerilor.

17. Desfăşurarea altor activităţi complementare, în vederea atingerii scopului propus la înfiinţarea asociaţiei.

……………………………………..

Art.9 Asociaţia este compusă din:

Membri fondatori – sunt persoanele fizice care au aderat la statut la data înfiinţării asociaţiei şi care de drept se înscriu în categoria membrilor, beneficiind de toate drepturile acestora. Membrii fondatori sunt membri permanenţi ai Consiliului Director. Membrii fondatori cotizează și au drept de vot deliberativ;
Membri – sunt persoanele care au aderat la asociaţie după momentul înfiinţării acesteia, cotizează și beneficiază de toate drepturile, respectând obligaţiile prevăzute în prezentul Statut. Membrii asociației au drept de vot deliberativ;
Membri onorific – pot fi oameni de ştiinţă, personalităţi ale vieţii culturale şi religioase, cadre didactice universitare, specialişti cu valoare profesională recunoscută etc. Membrii de onoare nu cotizează și votul acestora este consultativ;
Colaboratori voluntari – orice persoană care doreşte să se implice în activităţile asociaţiei fără a deveni membru (fără să cotizeze și fără să aibă drept de vot).
Art. 9.1. Numărul asociaților ce pot fi cuprinși în asociație este nelimitat. Poate fi membru al asociației orice persoană fizică sau juridică interesată în atingerea scopului acesteia, indiferent de etnie, sex ori cult religios.

Art.  10 – Toate categoriile de potențiali membri ai asociației enumerate mai sus pot dobândi calitatea de asociat dacă solicită în scris primirea în asociație, îsi însușesc prevederile Statutului și le respectă, plătesc taxa de înscriere și cotizația anuală, dacă promovează scopul asociației și dacă, după analizarea acestor aspecte, cererea de înscriere este aprobată de Consiliul Director. Toți membrii asociației – atât asociații fondatori, cât și cei care au dobândit această calitate ulterior constituirii asociației, se bucură de aceleași drepturi și sunt tinuți de aceleași obligații.

…………………….